Polityka prywatności

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Operatorem serwisu dostępnego pod adresem www.waldtour.pl jest ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25-713 Kielce, ul. Karczówkowska 45, KRS: 0001051458, NIP: 9592064492, REGON: 52605234300000, adres e-mail: rezerwacja@waldtour.pl, prowadzący ośrodek WALDTOUR GOŁUBIE Kaszubskie Centrum Promocji Zdrowia (zwany dalej Operatorem).
 2. Operator zachęca użytkowników serwisu do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która określa sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji przez serwis.
 3. Operator przykłada szczególną wagę i staranność do kwestii ochrony prywatności użytkowników serwisu, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.
 4. Użytkownicy serwisu mogą się skontaktować z Operatorem:
 1. listownie – pisząc na adres 83-316 Gołubie, ul. Por. Dambka 4,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pisząc na adres rezerwacja@waldtour.pl
 3. telefonicznie – dzwoniąc na numer +48 58 684 37 57; +48 603 245 557.

§ 2

POZYSKIWANIE INFORMACJI

Operator pozyskuje informacje poprzez:

 1. dobrowolne ich wprowadzanie do formularzy przez użytkowników serwisu,
 2. dostęp do plików cookies zapisywanych na urządzeniach użytkowników serwisu,
 3. gromadzenie logów serwera www.

§ 3

DANE OSOBOWE

 1. Operator jest administratorem danych osobowych dotyczących użytkowników serwisu.
 2. Operator zapewnia, że dane użytkowników serwisu są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Operator podejmuje wszelkie działania w celu zabezpieczenia danych użytkowników serwisu, które polegają w szczególności na:
 1. stosowaniu mechanizmów kryptograficznych,
 2. udostępnianiu danych osobom upoważnionym jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich obowiązków służbowych,
 3. podejmowaniu współpracy jedynie z zaufanymi partnerami, którzy dają gwarancje bezpiecznego przetwarzania powierzonych im danych,
 4. regularnym testowaniu, mierzeniu i ocenianiu skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 5. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane w celach:
 1. udzielania odpowiedzi na pytania, opinie, pisma i wnioski (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze kierowanej korespondencji i zapytań),
 2. marketingowych (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przekazywaniu informacji o proponowanych produktach, usługach, promocjach realizowanych przez administratora lub zgoda osoby, której dane dotyczą, w szczególności na marketing prowadzony drogą elektroniczną (e-mail, telefon),
 3. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ochronie swoich praw),
 4. analitycznych i statystycznych (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników serwisu, a także ich preferencji, w celu poprawy funkcjonalności i jakości świadczonych usług),
 5. zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna – niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 6. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna – niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze).
 7. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 2. odwołania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzane są na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać pisząc na ww. adres 
  e-mail lub na w/w adres pocztowy,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
 1. sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego może być wniesiony w każdym czasie bez konieczności jego uzasadniania,
 2. sprzeciw wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację może być wniesiony w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora (np. gdy przetwarzanie następuje dla celów analitycznych 
  i statystycznych),
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane użytkowników serwisu mogą być przekazywane:
 1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. prokuraturze, sądom, policji),
 2. podmiotom, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną).
 1. Czas przechowywania danych osobowych użytkowników serwisu jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Są one przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa, przez czas trwania umowy, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.
 2. Podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umów, rozliczeń, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

§ 3

HOSTING

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach: cyberFolks.pl.

§ 4

INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

§ 5

LOGI ADMINISTRATORA

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 2. Danymi, o których jest mowa w ust. 1, mogą być np. adres IP, czas połączenia, informacje 
  o przeglądarce internetowej innych użytkowników serwisu.
 3. Dane, o których jest mowa w ust. 1, nie są kojarzone z osobami przeglądającymi serwis.

§ 6

ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają dane osobowe.

§ 7

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. administrowania serwisem,
 2. poprawy jakości świadczonych usług, w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkowników serwisu,
 3. statystycznych,
 4. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

§ 8

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: