ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia: DOSTAWA MEBLI

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu

„WZROST KONKURENCYJNOŚCI KASZUBSKIEGO CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA WALDTOUR-REVITA
W GOŁUBIU POPRZEZ PODNIESIENIE STANDARDU OFERTY KOMPLEKSOWYCH WCZASÓW ZDROWOTNYCH”

nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-0106/17,Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 Pobierz plik

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia – rysunek poglądowy.
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Załącznik nr 4: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 5: Wzór umowy.


Wybór oferty

Pobierz plik